En medarbeider uten indre ro er en utfordringen for sjefen

En medarbeider som ikke har funnet sin indre ro, men som kjemper med et eller annet, som vedkommende helst ikke vil sette ord på for andre, representerer alltid en utfordring for en leder. Medarbeidere i en slik situasjon er ofte mindre forutsigbare både når det gjelder prestasjon, tilstedeværelse og i relasjon til ledelse, kolleger og medarbeidere. Han vil dessuten regelmessig oppleve mindre støtte og oppmerksomhet av sine kolleger i utøvelsen av det faglige arbeidet og vil fort bli betraktet som en som ikke bidrar på samme måte som de andre.

Uroen kan gi seg utslag på mange ulike måter; innesluttethet, oppfarenhet, sinne, sarkasme og mange andre uttrykk som har det til felles at de virker negativt inn på arbeidssituasjonen og dermed ofte på resultatet av det arbeidet som fellesskapet skal prestere.

Det viktigste er å se medarbeiderenhormonalni_joga_01

Å lære medarbeiderne å kjenne er et av de første budene i enhver lederskapsopplæring. For en leder gjelder det derfor å ha så god og nær dialog med sine folk at hun makter å identifisere medarbeidere som sliter med en indre uro så tidlig som mulig. Uroen trenger jo slett ikke ha sitt utspring i jobben, eller en jobbrelatert situasjon. Den kan meget vel stamme fra helt personlige forhold. Derfor skal en leder være ydmyk når det gjelder hennes muligheter til å hjelpe medarbeideren tilbake til indre harmoni, men det skal heller ikke hindre henne i å ta forholdet opp med vedkommende. Den kontakten, det å bli sett, kan ofte være gnisten som tenner en prosess hos ham som tar ham i riktig retning.

Godt lederskap betyr blant annet å utløse så mye som mulig av de krefter og det potensial som bor i hver enkelt medarbeider slik at de på en optimal måte kan jobbe sammen mot det som er arbeidsgiverens overordnede mål.