Alternative måter å se på livet på

Hva er det som leder oss til et godt og harmonisk live? Det er det utvilsomt veldig mange ulike meninger om og gjennom tidene har folk flest nok funnet veiledning gjennom religionen. For det er ikke bare kristendommen som beskriver mer eller mindre tydelige regler, for hva som er rett og hva som er feil, om man vil leve et meningsfullt liv i henhold til de høyer makters vilje. Det samme gjelder de fleste andre, mer eller mindre, primitive religioner.tanumanasi_kapalabhati

Problemet med det å la regler skapt av andre lede en, er at etterlevelse lett blir viktigere enn å følge reglenes egentlige intensjon. At man går i kirken hver søndag sier for eksempel ingen ting om at man i sitt hjerte er en god kristen. Å bære hijab kan være en regeletterlevelse, men sier ikke noe om at man er en god muslim eller ikke. Og verken ukentlig kirkegang eller hijab sier noe om hvorvidt man er et godt eller lykkelig menneske.

Universelle verdier

Noen vil mene at veien til lykke og indre ro går via sunn fornuft og helt uten innblanding av overnaturlige krefter. Men hva er som er sunn fornuft vil det naturligvis være mange ulike oppfatninger om. Likevel, hevdes det, har alle en indre stemme som forteller oss hva som er rett og hva som er galt og dersom man setter to personer med helt ulik bakgrunn både kulturelt og religiøst i samme situasjon, så vil deres oppfatning om hva som er rett og galt i veldig stor grad være sammenfallende. Mange har forsøkt å beskrive det som skulle kunne oppfattes som universelle verdier, men dels er de vanskelige å konkretisere og dels er det vanskelig å vinne allmenn aksept for dem, ettersom de etablerte religionene er så fastgrodde.

Bevegelsen Moralsk Opprustning har gjort et hederlig forsøk gjennom å definere de såkalte «fire absolutter», det vil si absolutt ærlighet, renhet, uselviskhet, kjærlighet. Tanken er å samle mennesker som kjenner seg forpliktet av et slik verdisett om en sterk og demokratisk ideologi.